Algatatud planeeringud

« Tagasi

Laane külas asuva Lepikolaane maaüksuse ja lähiala detailplaneering

Algatamine

Kambja vallavolikogu algatas Laane külas asuva Lepikolaane maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu ja kinnitas lähteseisukohad 24.08.2022 otsusega nr 60

Kambja vallavalitsusele esitati taotlus Kambja vallas Laane külas asuva Lepikolaane maaüksuse detailplaneeringu algatamiseks.

Planeeringu eesmärk on kaaluda Lepikolaane maaüksuse jagamist 12 eraldiseisvaks krundiks (elamumaa, transpordimaa, maatulundusmaa) ning elamumaa kruntidele ehitusõiguse määramist üksikelamu ja abihoonete projekteerimiseks ja ehitamiseks. Lisaks on planeeringualasse kaasatud Luige tee planeeringuala ulatuses.

Planeeritava ala pindala on u 5,8 ha.

Üldplaneeringus on piirkonna maakasutuse juhtfunktsioonis määratud nn valge ala st säilib olemasolev maakasutus ning maaala asub hajaasutuses, kus on ehitusõigust omava krundi minimaalne suurus 5000 m². Detailplaneeringu kohustus tuleneb üldplaneeringust, mis sätestab, et enam kui 5 krundi moodustamisel elamuehituse eesmärgil on kohustus koostada detailplaneering.

Taotletav tegevus kooskõlas kehtiva üldplaneeringuga. Uuringute vajadus täpsustatakse detailplaneeringu koostamisel, millega antakse lahendus ka planeeringuala tehnovõrkudega varustamiseks, juurdepääsude rajamiseks, parkimiskorralduse lahendamiseks, haljastuse ja heakorra lahendamiseks ning tingimused detailplaneeringu elluviimiseks.

Kavandatava tegevuse puhul ei ole võimalik ega ka vajalik keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise või algatamata jätmise üle kaalutlusotsuse langetamine.

Planeeringu toimik