Algatatud planeeringud

« Tagasi

Külitse alevikus asuvate Teeserva ja Metsapõllu maaüksuste ja lähiala detailplaneering

 

Algatamine

Detailplaneering algatati Kambja vallavalitsuse 29.04.2021 korraldusega nr 2835 „Külitse alevikus asuvate Teeserva ja Metsapõllu maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine"

Kambja vallavalitsusele esitati taotlus Kambja vallas Külitse alevikus asuvate Teeserva ja Metsapõllu maaüksustele detailplaneeringu algatamiseks. Detailplaneeringu koostamise algatamise ettepaneku tegijaks on maaüksuste omanik OÜ Rakvere Ärikeskus.

Esitatud taotluse kohaselt soovitakse maaüksused jagada äri- ja tootmismaa kruntideks ning nendele ehitusõiguse määramine äri- ja tootmishoonete projekteerimiseks ja ehitamiseks. Samuti tuleb planeeringuga anda ka lahendus tehnovõrkudega varustatusele, juurdepääsudele, haljastusele, heakorrale.

Kehtiva Kambja valla üldplaneeringu endise Ülenurme valla territooriumil kohaselt on maakasutse kohaselt maaüksustele määratud perspektiivne äri- ja tootmismaa maakasutuse juhtfunktsioon. Seega on taotletav tegevus kooskõlas kehtiva valla üldplaneeringuga Kavandatav tegevus ei ole vastavalt keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (KeHJS) § 33 lg 1 punktis 3 nimetatud detailplaneering, so detailplaneering, mille alusel kavandatakse KeHJS § 6 lõikes 1 nimetatud tegevust. Samuti pole kavandatav tegevus eeldatavalt olulise keskkonnamõjuga, lähtudes KeHJS § 6 lõigetes 2-4 sätestatust. Kavandatav tegevus ei kuulu ka Vabariigi Valitsuse 29.08.2005 määruse nr 224 „Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb kaaluda keskkonnamõju hindamise algatamise vajalikkust, täpsustatud loetelu" alla. Seega ei ole antud juhul kavandatud tegevuse puhul kohustuslik keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) algatamine ega ka selle tarbeks eelhinnangu koostamine, mistõttu pole võimalik ega ka vajalik KSH algatamise või algatamata jätmise üle kaalutlusotsuse langetamine.