Algatatud planeeringud

« Tagasi

Külitse alevikus asuva Kraavi maaüksuse detailplaneering

Kambja vallavolikogu algatas Külitse alevikus asuva Kraavi maaüksuse detailplaneeringu ja kinnitas lähteseisukohad 24.08.2022 otsusega nr 54

Kambja vallavalitsusele esitati taotlus Kambja vallas Külitse alevikus asuva Kraavi maaüksuse detailplaneeringu algatamiseks. Planeeringu eesmärk on kaaluda Kraavi maaüksuse jagamist kaheks krundiks – elamumaaks ja transpordimaaks – ning elamumaa krundile ehitusõiguse määramist üksikelamu ja abihoonete projekteerimiseks ja ehitamiseks.

Üldplaneeringus asub planeeringuala kaitsealuse liigi elupaiga-kasvukoha alal. Üldplaneering ei välista kaitsealuse liigi elupaigas-kasvukohas ehitusõiguse määramist. Vallavalitsus küsis keskkonnaametilt oma seisukohti detailplaneeringu koostamise algatamise ettepanekule. Keskkonnaamet kinnitab, et planeeringuala ei asu kaitsealal, hoiualal, püsielupaigas ega kaitstava looduse üksikobjekti kaitsevööndis, mistõttu planeeringu kehtestamiseks ning projekteerimistingimuste ja ehitusloa taotlemisel ei ole vajalik ameti nõusolek. Samas anti arvamus, mille kohaselt tuleb arvestada planeeringu koostamisel ja ehituse kavandamisel nahkhiirte elutingimustega. Seega on taotletav tegevus kooskõlas kehtiva üldplaneeringuga.

Planeeringuala suurus on u 3,7 ha.

Uuringute vajadus täpsustatakse detailplaneeringu koostamisel, millega antakse lahendus ka planeeringuala tehnovõrkudega varustamiseks, juurdepääsude rajamiseks, parkimiskorralduse lahendamiseks, haljastuse ja heakorra lahendamiseks ning tingimused detailplaneeringu elluviimiseks. Kavandatava tegevuse puhul ei ole võimalik ega ka vajalik keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise või algatamata jätmise üle kaalutlusotsuse langetamine.