Algatatud planeeringud

« Tagasi

Külitse alevikus asuva Lepiko maaüksuse detailplaneering

Algatamine

Kambja vallavolikogu algatas Külitse alevikus asuva Lepiko maaüksuse detailplaneeringu ja kinnitas lähteseisukohad 24.08.2022 otsusega nr 55

Kambja vallavalitsusele esitati taotlus Kambja vallas Külitse alevikus asuva Lepiko maaüksuse (94901:005:0131) detailplaneeringu algatamiseks. Planeeringu eesmärk on kaaluda Lepiko maaüksuse jagamist 8 eraldiseisvaks krundiks (6 elamumaa krunti, 1 transpordimaa krunt, 1 maatulundusmaa krunt, lisaks näha ette kergliiklustee eraldis) ning elamumaa kruntidele ehitusõiguse määramist üksikelamu ja abihoonete projekteerimiseks ja ehitamiseks.

Üldplaneeringus on piirkonna maakasutuse juhtfunktsiooniks määratud nn valge ala st säilib olemasolev maakasutus ning maaala asub hajaasutuses, kus on ehitusõigust omava krundi minimaalne suurus 5000 m². Üldplaneeringu ja planeerimisseaduse kohaselt on tegemist alevikuga ning ehitusõiguse saamiseks on kohustuslik koostada detailplaneering. Taotletav tegevus on kooskõlas üldplaneeringuga.

Uuringute vajadus täpsustatakse detailplaneeringu koostamisel. Detailplaneeringuga antakse lahendus ka planeeringuala tehnovõrkudega varustamiseks, juurdepääsude rajamiseks, parkimiskorralduse lahendamiseks, haljastuse ja heakorra lahendamiseks ning tingimused detailplaneeringu elluviimiseks. Kavandatava tegevuse puhul ei ole võimalik ega ka vajalik keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise või algatamata jätmise üle kaalutlusotsuse langetamine.