Algatatud planeeringud

« Tagasi

Külitse alevikus asuva Kikkaoja tee 7 maaüksuse ja lähiala detailplaneering

Algatamine

Kambja vallavolikogu algatas Külitse alevikus asuva Kikkaoja tee 7 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu ja kinnitas lähteseisukohad 24.08.2022 otsusega nr 61.

Kambja vallavalitsusele esitati taotlus Kambja vallas Külitse alevikus asuva Kikkaoja tee 7 maaüksuse (94901:005:1703) detailplaneeringu algatamiseks.

Planeeringu eesmärk on kaaluda võimalust maatulundusmaa sihtotstarbega Kikkaoja tee 7 maaüksuse muutmist elamumaa sihtotstarbega krundiks ning ehitusõiguse määramist üksikelamu ja abihoonete projekteerimiseks ja ehitamiseks.

Üldplaneeringus asub planeeringuala nn valgel alal ehk säilib olemasolev maakasutus. Maatulundusmaale on lubatud hajaasustuses rajada üksikelamu ja abihooned kui maaüksuse pindala on minimaalselt 5000 m². Kikkaoja tee 7 maaüksuse pindala on 5000 m². Seega on kavandatud tegevus kooskõlas kehtiva valla üldplaneeringuga.

Uuringute vajadus täpsustatakse detailplaneeringu koostamisel, millega antakse lahendus ka planeeringuala tehnovõrkudega varustamiseks, juurdepääsude rajamiseks, parkimiskorralduse lahendamiseks, haljastuse ja heakorra lahendamiseks ning tingimused detailplaneeringu elluviimiseks. Kavandatava tegevuse puhul ei ole võimalik ega ka vajalik keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise või algatamata jätmise üle kaalutlusotsuse langetamine.