« Tagasi

Soinaste küla Kuslapuu tn 30 krundi projekteerimistingimuste avatud menetlus

Kambja vallavalitsusele esitati projekteerimistingimuste taotlus Soinaste külas asuva Kuslapuu tn 30 krundil kehtiva detailplaneeringu täpsustamiseks.

Krundil kehtib Soinaste külas asuva Mäku ja Tamme maaüksuste ja lähiala detailplaneering.

Projekteerimistingimustega soovitakse kehtivat detailplaneeringut täpsustada planeeringuga määratud hoonestusala osas – soovitakse suurendada hoonestusala 10 % ulatuses ja nihutada hoonestusala 10 % ulatuses. Ühtlasi soovitakse muuta arhitektuurilisi tingimusi - kinnistu täisehitusprotsent ei muutu, kuid elamu maksimaalset ehitisealust pinda vähendatakse 50 ruutmeetri võrra ning abihoone ehitisealust pinda suurendatakse 50 ruutmeetri võrra.

Ehitusseadustiku kohaselt on lubatud kohalikul omavalitsusel põhjendatud juhul anda projekteerimistingimusi, kui planeeringu kehtestamisest on möödas üle viie aasta. Nimetatud tingimus on täidetud, kuna detailplaneeringu kehtestamisest on möödas üle 8 aasta. Ehitusseadustiku kohaselt on lubatud täpsustada detailplaneeringus käsitletud hoonestusala – suurendada, vähendada, keerata või nihutada, kuid mitte rohkem kui 10% esialgsest lahendusest. Samuti on lubatud muuta arhitektuurilisi, ehituslikke või kujunduslikke tingimusi.

Taotleja poolt planeeritav ehitustegevus vastab üldplaneeringu tingimustele, sobib mahuliselt ja oma sihtotstarbelt piirkonda:

  • Ei muutu kehtiva detailplaneeringuga määratud ala ruumiline lahendus ja suurendamine ei mõjuta naaberkinnistute ehitusõigust.
  • Hoonestusala suurendamine toimub ulatuses, mis tagab tuleohutuskujade säilimise – 8 m naaberkinnistu hoonetega. Kui 8 m tuleohutuskuja ei ole võimalik tagada, tuleb tagamiseks kasutusele võtta ehituslikud meetodid – tulemüür, tuletõkkevaabad vms
  • Ei halvenda piirkonnas juba väljakujunenud ja tulevikus detailplaneeringu alusel rajatavat hoonestuslaadi.
  • Kehtima jäävad muud detailplaneeringus määratud tingimused.

Projekteerimistingimuste väljastamise menetlus detailplaneeringu olemasolul peab toimuma avatud menetlusena. Kohalik omavalitsus kaasab menetlusse kinnisasjaga piirneva kinnisasja omaniku ja isikud, kelle huve võib ehitis või ehitamine puudutada.

Kambja vallavalitsus on koostanud projekteerimistingimuste eelnõu.

Arvamusi eelnõu kohta saab esitada kuni 06.11.2022 e-kirjaga aadressile vald@kambja.ee või paberil aadressile Kambja Vallavalitsus, Pargi 2, Ülenurme alevik, Kambja vald, 61714 Tartumaa.

Avaliku istungi läbiviimise vajadus puudub.