« Tagasi

Külitse alevikus asuva Haaviku tee 13 maaüksuse detailplaneering

Algatamine

Kambja vallavalitsusele esitati detailplaneeringu algatamise ettepanek Külitse alevikus asuvale Haaviku tee 13 maaüksusele (kü tunnus 94901:005:0247).  Vallavalitsus algatas detailplaneeringu ja kinnitas lähteseisukohad 20.01.2022 korraldusega nr 71.

Detailplaneeringu eesmärk on kaaluda Haaviku tee 13 maaüksuse jagamist kolmeks krundiks (elamumaa, maatulundusmaa ja transpordimaa) ning tekkinud elamumaa krundile ehitusõiguse määramine üksikelamu ja abihoonete projekteerimiseks ja ehitamiseks. Planeeringuga lahendatakse ka juurdepääsud, parkimiskorraldus, tehnovõrkudega varustatus, haljastus ja heakord.

Planeeritava ala pindala on u 4,3 ha.

Koostatud planeeringulahenduse kohaselt moodustatakse Haaviku tee 13 maaüksusest kolm krunti elamumaa (5858 m²), maatulundusmaa (36 178 m²) ja transpordimaa (1355 m²). Elamumaa krundile on kavandatud ehitusõigus kuni kolme hoone püstitamiseks (sh üks üksikelamu ja kaks abihoonet). Hoonete suurim lubatud ehitisealune pind on kokku kuni 400 m² ning lubatud maksimaalne kõrgus elamul kuni 8,5 m ja abihoonetel kuni 6 m. Samuti on planeeringuga antud lahendus tehnovõrkudega varustatusele, juurdepääsudele, parkimislahendusele, haljastusele, heakorrale ja määratud tingimused detailplaneeringu elluviimiseks.

Planeeringulahendus on kooskõlas kehtiva üldplaneeringuga.

Kavandatava tegevuse puhul ei ole võimalik ega ka vajalik keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise või algatamata jätmise üle kaalutlusotsuse langetamine.

Detailplaneering on kooskõlastatud päästeametiga  ja tehnovõrgu valdajatega.

Vastuvõtmine

Arvamuse andmise perioodil esitati piirinaabri poolt üks seisukoht, millega juhiti tähelepanu maaparandussüsteemide säilitamisele ja hooldusele. Planeeringulahendus ei näe ette olemasoleva kraavide võrgustiku muutmist ega hoonestusalade või tegevuste kavandamist kraavide hooldamiseks vajalikule maa-alale.

Kambja vallavalitsus võttis 02.03.2023 korraldusega nr 1429 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Külitse alevikus asuva Haaviku tee 13 maaüksuse detailplaneeringu.

Avalik väljapanek

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub ajavahemikul 22.03.2023 kuni 05.04.2023 Kambja vallavalitsuse kantseleis (Pargi 2, Ülenurme alevik) ning Kambja vallaveebis siinsel leheküljel:

Haaviku DP (asice)

Arvamusi saab esitada väljapaneku kestel e-kirjaga aadressil vald@kambja.ee või paberil Pargi 2, Ülenurme alevik, Kambja vald, 61714 Tartumaa.

 


Lähteseisukohad (pdf)

Planeeringu toimik