« Tagasi

Ülenurme alevikus asuvate Väike-Rätsepa, Nõela, Niidi, Nööbi, Kääri maaüksuste ja lähiala detailplaneering

Hõlmatud ala:

Pindala: u 7,2 ha

Algatamine: Ülenurme vallavalitsuse 15.03.2013 korraldus nr 52

Vastuvõtmine: Kambja vallavalitsuse 19.06.2024 korraldus nr 366

Avalik väljapanek: 15.–29.07.2024

Planeeringu lahendus: Ülenurme Väike-Rätsepa_Nõela_Niidi_Nööbi_Kääri DP

Menetlus: Planeeringu toimik

Planeeringu koostamise eesmärk on kaaluda Väike-Rätsepa, Nõela, Niidi, Nööbi, Kääri maaüksuste kruntimist (elamumaa, transpordimaa, sotsiaalmaa) ning kruntidele ehitusõiguse määramist üksikelamute, kaksikelamute, ridaelamute ja korterelamute projekteerimiseks ja ehitamiseks. Detailplaneeringuga antakse lahendus planeeringuala tehnovõrkudega varustamiseks, juurdepääsude rajamiseks, parkimiskorralduse lahendamiseks, haljastuse (sh üldmaade sisustamine) ja heakorra lahendamiseks ning tingimused detailplaneeringu elluviimiseks.

Planeeringulahendus on kooskõlas üldplaneeringuga, mille kohaselt on planeeritavatel maaüksusel maakasutuse juhtfunktsiooniks määratud elamumaa.

Koostatud planeeringulahenduse kohaselt moodustatakse Väike-Rätsepa, Nõela, Niidi, Nööbi, Kääri maaüksustest 33 elamumaa krunti (32 üksikelamu, üks rida- ja korterelamu krunt), neli transpordimaa krunti, kaks üldkasutatava maa krunti ja kaks maatulundusmaa krunti.

Üksikelamu maa kruntidel on kavandatud ehitusõigus kuni kahe hoone püstitamiseks (sh üks üksikelamu kõrgusega kuni 8,5 m ja üks abihoone kõrgusega kuni 5 m), mille hoonete suurim lubatud ehitisealune pind varieerub olenevalt krundi suurusest 250–400 m². Veel on antud võimalus ka teatavatel juhtudel kruntide liitmiseks, millega muutub ka ehitisealune pind. Samuti on planeeringuga antud lahendus tehnovõrkudega varustatusele (sh tuletõrje veevarustusele), juurdepääsudele, parkimislahendusele, haljastusele, heakorrale ja määratud tingimused detailplaneeringu elluviimiseks.

Detailplaneering on kooskõlastatud päästeametiga, transpordiametiga  ja tehnovõrgu valdajatega. Koostööd on tehtud keskkonnaametiga. 

Planeerimisseaduse alusel esitati detailplaneeringu lahendus ametiasutustele kooskõlastamiseks ning isikutele (sh piirinaabrid) arvamuse andmiseks, kelle huve võib detailplaneering puudutada. Arvamuse andmiseks määrati tähtaeg 29.07.2023.

Arvamuse andmise perioodil esitati planeeringulahenduse osas seisukohti-ettepanekuid, millega juhiti tähelepanu erinevatele asjaoludele planeeringulahenduses. Mitmete esitatud ettepanekute osas on planeeringulahendust korrigeeritud.

Avalik väljapanek

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub ajavahemikul 15.–29.07.2024 Kambja Vallavalitsuse kantseleis (Pargi 2, Ülenurme alevik) ja siinsel lehel. Arvamusi-ettepanekuid-seikohti saab esitada väljapaneku kestel e-kirjaga aadressile vald@kambja.ee või postiga (Pargi tn 2, Ülenurme alevik, Kambja vald, 61714 Tartumaa).