Persooni foto.

Anne Noop

dokumendihalduse spetsialist

tel +372 750 2601
e-post anne.noop@kambja.ee

Vastuvõtt kokkuleppel

Dokumendihalduse spetsialisti teenistuskoha põhieesmärgiks on operatiivse ja korrektse teabehalduse korraldamine ja vallakantselei asjaajamise tehniline teenindamine.

Ametnik: jah | Ametijuhend

Ülesanded:

 • ajaajamise korraldamine vallakantseleis: saabuva ja väljamineva dokumentatsiooni registreerimine, dokumendiringluse korraldamine ja järelevalve tähtaegadest kinnipidamise ülekodanike avalduste vastuvõtmine, nende nõustamine ning abistamine taotluste täitmisel
 • vallavalitsuse üldtelefonile tulevate kõnede vastuvõtmine
 • kirjade koostamine vallasekretäri või vallavanema ülesandel, õigusaktide vormistamine ja edastamine, määruste konverteerimine ja saatmine Riigi Teatajasse
 • vallavalitsuse teenistujate abistamine ja nõustamine dokumendihaldussüsteemi kasutamisel
 • dokumendihaldussüsteemi administreerimine, dokumentide loetelu ajakohastamine
 • vallavalitsuse hallatavate asutuste nõustamine ja õpetamine dokumendihaldussüsteemi sisseseadmisel ja kasutamisel, dokumentide loetelu korrastamisel
 • vajadusel perekonnaseisuametniku ülesannete täitmine (sünnikannete tegemine)
 • vajadusel elukohateadete vastuvõtmine, kontrollimine ja elukoha kandmine rahvastikuregistrisse
 • rahvastikuregistri väljavõtete väljastamine, vajadusel elukoha, perekonna koosseisu ja muude registriandmete kohta tõendite väljastamine
 • arhiiviteatiste, ärakirjade või väljavõtete väljastamine kodanikele, asutustele
 • vallavalitsuse arhiivi korrastamine, ajutisele säilitamisele minevate dokumentide vastuvõtmine, pikaajalisele säilitamisele minevate dokumentide arhiveerimine, arhiividokumentide ettevalmistamine rahvusarhiivi üleandmiseks.