Algatatud planeeringud

Sipe külas asuva Lohu maaüksuse detailplaneering

Algatamine

Kambja vallavalitsusele esitati 19.06.2020 detailplaneeringu koostamise algatamise ettepanek. Detailplaneeringu koostamisest huvitatud isikuks on  AS Elisa Eesti.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks oli Lohu maaüksuse jagamine kaheks eraldiseisvaks krundiks ning hoonestamata krundile sidemasti rajamine ning ehitusõiguse määramine sidemasti teenindavate hoonete ja rajatiste ehitamiseks.

Planeeritava sidemasti kõrguseks on 80 meetrit maapinnast. Kambja vallavalitsus algatas 11.02.2021 korraldusega nr 2572 detailplaneeringu, kinnitas lähteseisukohad ning otsustas mitte algatada keskkonnamõjude strateegilist hindamist. Lähteseisukohad nägid ette planeeringuga maaüksuse jagamist kaheks eraldiseisvaks krundiks ning hoonestamata krundile ehitusõiguse määramist sidemasti rajamiseks.

Planeerimise käigus on maaomanik avaldanud soovi planeeringuga jagada maaüksus kolmeks eraldiseisvaks krundiks. Esitatud soov oli vastuolus kehtivate lähteseisukohtadega. Kambja vallavalitsus arutas esitatud taotlust 06.05.2021 istungil ning leiti, et planeeringuala jagamine kolmeks ei muuda põhimõttelist lahendust, kuna planeeringu eesmärk säilib – sidemasti rajamine. Kambja vallavalitsuse 27.05.2021 korraldusega nr 2949 muudeti kinnitatud lähteseisukohti.

Arvamuse avaldamiseks: