ME: Kambja valla eelarvest mittetulundusühenduste toetamise kord

Määrus hakkab reguleerima mittetulundusühendustele Kambja valla eelarvest toetuse taotlemist, taotluse menetlemist, toetuse andmist ja toetuse kasutamise üle järelevalve teostamist.

Eelnõu järgi saaksid toetust taotleda Kambja vallas või Kambja valla avalikes huvides tegutsevad mittetulundusühendused, sihtasutused ja seltsingud kultuuri-, hariduse-, spordi-, noorsootöö, sotsiaaltöö, turvalisuse, külaelu, keskkonna ja looduskaitse alase tegevuse edendamiseks.

 

ME: Ülenurme lasteaia Nurmepesa arengukava 2020 – 2025

Määrusega kinnitatakse lasteaia uus arengukava järgnevaks viieks aastaks.

 

OE: Vallavara võõrandamine

Kambja vald on otsustanud võõrandada seni AS-le Emajõe Veevärk kuulunud Reola, Tõrvandi ja Ülenurme alevikus paikneva vee- ja kanalisatsioonitaristu AS-le Tartu Veevärk, kes on nendes piirkondades ka vee-ettevõtja. Vallale kuuluvad nimetatud piirkondades veel mõned veeja kanalisatsioonitrassid, mis ei olnud AS-le Emajõe Veevärk üle antud. AS Tartu Veevärk on avaldanud soovi taristu parema haldamise huvides omandada ka need vallale kuuluvad vee- ja kanalisatsioonirajatised. Vee- ja kanalisatsioonitaristu parema majandamise huvides on õige, et kogu taristu kuulub ühele omanikule.

 

Otsusega võõrandatakse aktsiaseltsile Tartu Veevärk järgmised Kambja vallale kuuluvad vee- ja kanalisatsioonitrassid:

  • Ülenurme alevik, Tartu mnt 50/50A vesivarustus-ja kanalisatsioon jääkmaksumusega 406 eurot;
  • Tõrvandi alevik, Aia tn vee- ja kanalisatsioonitrass jääkmaksumusega 3753 eurot;
  • Ülenurme alevik, Männi elurajooni vesi ja kanalisatsioon jääkmaksumusega 1146 eurot;
  • Ülenurme alevik, Villa elamurajooni III etapi veevarustuse ringtrass (Metsaääre ja Loopealse tn lõigus) jääkmaksumusega 15 116 eurot.

 

 

OE: Vallavara võõrandamine

Kambja vallale kuulub korteriomand Ülenurme alevikus Poldri tn 1-33 (registriosa nr 2019604, katastritunnus 94901:007:0048, 3-toaline üldpinnaga 63,1 m2 ), mis ei ole enam vajalik valla ülesannete täitmiseks. 

Otsusega müüb vald avalikul kirjalikul enampakkumisel vallale kuuluva korteriomandi, kuna vara ei ole vallale vajalik.

 

OE: Loa andmine koostöölepingu sõlmimiseks

Maanteeametil on riigiteede teehoiukava alusel lähiaastatel kavas Tartu läänepoolse ümbersõidu II ehitusala ehitus. Teedeprojekt OÜ on koostanud objekti põhiprojekti, millega on kavandatud müraseina rajamine riigitee 3 Jõhvi - Tartu - Valga km 138,3 - 138,85 Kambja vallas asuvale lõigule, et leevendada liiklusest põhjustatud mürataset sel lõigul asuvatele eluhoonetele. Müraseina taha on projekteeritud kogujatee (edaspidi Valga mnt kogujatee), mis tagab kõikidele kinnistutele juurdepääsu – teisisõnu teenindab kohalikku liiklust. Kogujatee ühendatakse Tartu linnas oleva Laseri tänavaga.

Maanteeamet korraldab ja rahastab Valga mnt kogujatee rajamiseks vajalike maade omandamist, Valga mnt kogujatee ehitamist, omanikujärelevalvet ja liiklusohutuse auditeerimist ning nõustub pärast ehituse lõppemist Valga mnt kogujatee koos maaga üle andma Kambja vallale.

Otsusega lubatakse vallavalitsusel sõlmida koostööleping maanteeametiga, millega Kambja vald võtab kohustuse omandada tasuta riigitee 3 Jõhvi - Tartu - Valga km 138,3 - 138,85 kavandatava müraseina taha projekteeritud kogujatee peale selle valmimist.

 

OE: Vallavara kasutusse andmine otsustuskorras

SA Tartu Kiirabi esitas vallavalitsusele taotluse sooviga üürile võtta aadressil Papli 5/1, Tõrvandi alevik asuva garaaži koos teisel korrusel asuvate ruumidega üldpinnaga 535 m2. Taotluse kohaselt soovitakse garaažipinda kasutada reservsõidukite hoidmiseks ning ülemisele korrusele luua võimalused ühe kuni kahe kolmeliikmelise kiirabibrigaadi tööruumideks.

Ruumide kohandamisega kaasnevad kulud on hinnanguliselt kuni 50 000 eurot ning tööd teostatakse üürileandja poolt enne ruumide üleandmist. SA Tartu Kiirabi võtab ruumid üürile vähemalt kümneks aastaks.

Otsusega lubatakse vallavalitsusel teostada ehitus- ja remonttööd üürile antava objekti osas, mille maksumust ei ole ette nähtud 2020. aasta valla eelarves ning sõlmida üürileping SA-ga Tartu Kiirabi vähemalt 10 aastaks maksumusega 500 eurot kalendrikuus.