Väljapanekul detailplaneeringud

Räni aleviku Kogre tee 1 (94901:005:1712) maaüksuse detailplaneering

Algatamine

Ülenurme Vallavalitsuse poole pöördus Räni alevikus asuva Kogre tee 1 (94901:005:1712) maaüksuse omanik detailplaneeringu algatamise taotlusega. Detailplaneeringu algatamise ettepanekus soovitakse maaüksus planeerida ärimaaks. Ülenurme valla üldplaneeringuga oli detailplaneeringu algatamise ettepanek kooskõlas.

Ülenurme Vallavalitsus algatas Kogre tee 1 detailplaneeringu 11.06.2015 korraldusega nr 164. Planeeringu eesmärk on kinnistule ehitustingimuste määramine ärihoonete projekteerimiseks, maa sihtotstarbe muutmine ning lahenduse andmine juurdepääsuteede ja tehnovõrkudega varustamisele. Planeeritav tegevus on kooskõlas kehtiva valla üldplaneeringuga, mille kohaselt on planeeringuala määratud perspektiivseks ärimaaks, täpsemalt kaubanduskeskuse alaks. Detailplaneering on saadetud arvamuse avaldamiseks piirinaabritele ja kooskõlastatud lähtetingimustes nõutud riigiasutustega.
 

Vastuvõtmine

Kambja Vallavalitsuse 05.09.2019 korraldusega nr 1325 kehtestati maaüksuse detailplaneering ja avaliku väljapaneku läbiviimine.
 

Avalik väljapanek

Avalik väljapanek toimub ajavahemikul 01.-14.10.2019 Kambja vallamajas aadressil Pargi tn 2, Ülenurme alevik, ning Kambja valla veebis siinsel leheküljel.


 

Planeeringu materjalid: