Teated

Sulu küla Undioru planeeringu kehtestamine

Kambja Vallavalitsuse 30. novembri 2017. a korraldusega nr 51 kehtestati Kambja vallas Sulu küla Undioru kinnistu detailplaneering. Detailplaneeringuga on kavandatud elamumaa krundile hoonestusalad, kuhu on määratud ehitusõigus ühe elamu ja ühe abihoone ehitamiseks. Planeeringuga on määratud elamu suuruspiirangud ja arhitektuurinõuded, lahendatud juurdepääs ja tehnovõrkudega varustamine. Planeeringu elluviimisega ei kaasne eeldatavalt olulisi majanduslikke, sotsiaalseid mõjusid ega mõju looduskeskkonnale.Planeeringuga on võimalik tutvuda vallavalitsuses ja dokumendiregistris https://atp.amphora.ee/kambjavv/index.aspx?itm=54809