Teated

Projekteerimistingimuste andmine avatud menetluses

Kambja Vallavalitsusele on esitatud projekteerimistingimuste taotlus detailplaneeringu olemasolul Kambja vallas Aakaru külas Jaagu kinnistule ühe eramu püstitamiseks. Kinnistule on Kambja Vallavalitsuse 15.11.2007 korraldusega nr 731 kehtestatud Jaagu kinnistu detailplaneering. Vastavalt projekteerimistingimuste taotlusele soovib omanik liita krundid pos 2 ja pos 3 ning ehitada elumaja krundile pos 3.

Projekteerimistingimuste väljastamine ei ole vastuolus õigusaktide, isikute õiguste või avaliku huviga ja ei muuda kehtivat üldplaneeringut. Ennekõike on tegu olukorraga, kus omanik ei soovi kinnistut jagada väikesteks kruntideks. Omaniku soov on kooskõlas piirkonna hoonestuslaadiga.

Kambja Vallavalitsus korraldab projekteerimistingimuste andmise avatud menetlusena EHS § 28 ja § 31 lg 1 alusel.

Projekteerimistingimuste eelnõu on avalikustatud kodulehel www.kambja.ee ja Kambja vallamajas Kesk tn 2 Kambja alevik ajavahemikul 13. - 27. aprill 2017. Sel ajal on huvitatud isikutel võimalus projekteerimistingimuste eelnõu kohta väljendada oma arvamust. Kui tähtaja jooksul esitatakse etepanekuid või vastuväiteid, siis korraldatakse asja arutamiseks avalik istung 28. aprillil kell 11 Kambja vallamajas.

 

Lisad:

1) projekteerimistingimuste eelnõu

2) Jaagu kinnistu detailplaneeringu põhiplaan