Teated

Parripõllu maaüksuse detailplaneeringu avalik väljapanek

Kambja Vallavalitsus teatab, et on vastu võtnud Palumäe küla Parripõllu maaüksuse detailplaneeringu.

Planeeringuala suurusega 10,35 ha jagatakse üheks elamumaa ja üheks maatulundusmaa sihtotstarbega krundiks. Elamumaa krundile on lubatud ehitada üks üksikelamu koos kuni kahe abihoonega, antud on hoonete suuruspiirangud ja arhitektuurinõuded.

Planeeringuga on lahendatud juurdepääs krundile ja tehnovõrkudega varustamine. Planeering on saanud vajalikud kooskõlastused. Planeering on kooskõlas Kambja valla ja Pangodi maastikukaitseala üldplaneeringuga.

Detailplaneeringu avalik väljapanek on 24. juuli kuni 7. august 2017 Kambja vallamajas Kesk tn 2 Kambjas ja valla kodulehel www.kambja.ee.