Teated

Parripõllu detailplaneeringu kehtestamine

Kambja Vallavalitsuse 10.08.2017 korraldusega nr 1242 kehtestati Palumäe küla Parripõllu maaüksuse detailplaneering. Planeeringuala jagatakse üheks elamumaa ja üheks maatulundusmaa sihtotstarbega krundiks.Elamumaa krundile on lubatud ehitada üks üksikelamu koos kuni kahe abihoonega ehitisealuse pinnaga kokku kuni 250 m2. Planeeringuga on lahendatud juurdepääs krundile ja tehnovõrkudega varustamine.Planeeringu elluviimisega ei kaasne eeldatavalt olulisi majanduslikke, sotsiaalseid mõjusid ega mõju looduskeskkonnale. Planeeringu materjalidega on võimalik tutvuda vallavalitsuse dokumendiregistris https://atp.amphora.ee/kambjavv/index.aspx?itm=52131