Teated

« Tagasi

Sulu küla Järvesoo tee 3 maaüksuse detailplaneeringu algatamine

Kambja Vallavalitsus algatas 09.09.2021 korraldusega nr 3344 Sulu külas asuva Järvesoo tee 3 maaüksuse detailplaneeringu ning kinnitas lähteseisukohad.

Planeeringu algatamise eesmärk on kaaluda varem kehtestatud planeeringu alusel moodustatud Järvesoo tn 3 maaüksuse kehtivat ehitusõigust muuta hoonestusala osas. Hoonestusala muutmisel suurenevad varem planeeritud hoonestusalade vahekaugused. Planeeringuga lahendatakse ka juurdepääsud, tehnovõrkudega varustamine, haljastus ja heakord.

Planeeringuala suurus on ca 3,27 ha.

Planeeringu algatamise eesmärgid on kooskõlas kehtiva Kambja valla endise Kambja valla territooriumi üldplaneeringuga.