Teated

« Tagasi

Räni aleviku Kristalli tn 2 maaüksuse detailplaneeringu algatamine

Kambja Vallavalitsus algatas 11.02.2021 korraldusega nr 2569 Räni alevikus asuva Kristalli tn 2 maaüksuse detailplaneeringu ning kinnitas lähteseisukohad.

Planeeringu algatamise eesmärk on kaaluda Kristalli tn 2 maaüksuse jagamist 4 elamumaa, 1 sotsiaalmaa ja 1 transpordimaa krundiks ning elamumaa kruntidele ehitusõiguse määramist üksikelamute projekteerimiseks ja ehitamiseks. Planeeringuga lahendatakse ka juurdepääsud, tehnovõrkudega varustatus, haljastus ja heakord.

Planeeringuala suurus on ca 0,8 ha.

Planeeringu algatamise eesmärgid on kooskõlas kehtiva Kambja valla endise Ülenurme valla territooriumi üldplaneeringuga.