Ohtlikud jäätmed

5.07.19

Majapidamises tekkinud ohtlikud jäätmed ja nende kogumine

Kauplusse kogumiskasti või jäätmejaama: 

 • patareid.

Apteeki või jäätmejaama:

 • vanad ravimid.

Jäätmejaama:

 • elavhõbedat sisaldavad kraadiklaasid;
 • päevavalguslambid;
 • säästupirnid;
 • pestitsiidid ehk taimekaitse- ja umbrohutõrjemürgid;
 • näriliste- ja teiste kahjurite vastased mürgid;
 • väetised;
 • vanaõli;
 • õlifiltrid;
 • õlinõud;
 • õlised kaltsud;
 • värvi-, laki- ja liimijäätmed ja nendega saastunud anumad;
 • lahustijäägid ja nendega saastunud anumad;
 • kodukemikaalid ja nende saastunud anumad.

Ohtlike jäätmete hulka kuuluvad ka mitmed probleemtooted: elektri- ja elektroonika seadmed (nt kineskoopteleviisorid, külmkapid, kineskooparvutimonitorid jt).

 Kambja valla elanikud saavad ohtlikke jäätmeid (sh elektri- ja elektroonikaseadmed) ära anda jäätmejaamas.

Elektroonikajäätmete vedu saab koju tellida ka tel 633 9240 või www.kolatakso.ee

Ohtlikest jäätmetest

Ohtlike ainete pakendid ei ole tühjana ohtlikud, aga kui pakendisse on jäänud küllalt palju ohtlikku ainet ja seda ei ole võimalik või ei soovita enam kasutada, siis tuleb see koos pakendiga viia ohtlike jäätmete kogumispunkti või jäätmejaama.

Ohtlike jäätmete hulka kuuluvad ka mitmed probleemtooted: elektri- ja elektroonika seadmed (nt televiisorid, külmkapid, arvutid jt), akud ning patareid. Ohtlike jäätmete põletamine on väärtegu, mille eest võib määrata rahalise karistuse eraisikule kuni 1200 eurot, ettevõttele kuni 3200 eurot.

Vanaõlidest

Vanaõlisid põletatakse sageli rahalise kokkuhoiu nimel ja sageli ka teadmatusest, näiteks garaaži või töökoja soojendamiseks. Vanaõli puhul on tegemist ohtliku jäätmega, mida võivad põletada vaid vastavaid keskkonnalubasid omavad ettevõtjad jäätmepõletustehastes või koospõletusjaamades. Keelatud on ka vanaõli segamine teiste ohtlike jäätmetega või kütusega.

Uuringu kohaselt võivad vanaõli ebatäielikul põlemisel juhuslikes kolletes tekkida heitgaasides äärmiselt ohtlikud orgaanilised ühendid, nagu mitmesugused polüaromaatsed süsivesinikud, muud kantserogeensed ained ja tahm. Kloori olemasolul vanaõli või selle segude koosseisus pole välistatud ka dioksiinide teke.

Kahjuks on ka ettevõtjate hulgas on levinud väärarusaam, et vanaõli võib anda eraisikutele kütmiseks. Mitmed ettevõtted on olnud üllatunud, kuuldes, et vanaõli on ohtlik jääde, mis tuleb üle anda vastavat jäätmeluba ja ohtlike jäätmete käitluslitsentsi omavale isikule. Põhjendusena tuuakse välja peamiselt asjaolu, et kui poes või internetis müüakse soovijatele vanaõli katlaid, siis järelikult tohib vanaõli põletada.

Näiteks kontrollis Keskkonnainspektsioon 2015. aastal ühte autoremonditöökoda, kus oli varutud ca 30 vaati vanaõli ning oli ostetud ka vanaõli katel, kuid õnneks sekkus inspektsioon enne, kui suur kogus vanaõli oleks ebaseaduslikult käideldud.