« Tagasi

Õssu küla Eerika tee 19 planeeringu väljapanek

Kambja Vallavalitsuse 07.03.2019 korraldusega nr 966 võeti vastu ja suunati avalikule väljapanekule Õssu külas Eerika tee 19 kinnistu detailplaneering.

Detailplaneeringuga tehakse ettepanek jagada Eerika tee 19 maaüksus kuueks elamukrundiks, millele on määratud ehitustingimused üksikelamute projekteerimiseks. Samuti on detailplaneeringuga lahendatud kruntide tehnovõrkudega varustamine ning juurdepääs. Detailplaneering on kooskõlas algatamise hetkel kehtinud Ülenurme valla üldplaneeringuga ning kooskõlastatud detailplaneeringu lähtetingimustes nimetatud riigiasutustega.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub ajavahemikul 1. aprillist kuni 14. aprillini 2019 Kambja vallamajas aadressiga Pargi tn 2, Ülenurme alevik, ning Kambja valla veebilehel www.kambja.ee.