« Tagasi

Soinaste küla Jaama maaüksuse (94901:001:0156) ja lähiala detailplaneering

 

Algatamine

Planeeringu lähtedokument on Ülenurme vallavalitsuse 27. juuli 2017. a korraldusega  nr 224  "Soinaste külas asuva Jaama maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu algatamine ning lähteseisukohtade kinnitamine".

Detailplaneeringu ala hõlmab Ülenurme vallas Soinaste külas Jaama katastriüksust ning selle lähialas reformimata riigimaal asuva juurdepääsutee (Variku-Partsi tee) ala. Planeeringuala suurus on u 3,5 ha. Planeeringu eesmärgid on Jaama maaüksuse jagamine kruntideks, maakasutuse sihtotstarbe määramine äri- ja tootmismaaks, kruntidele ehitustingimuste määramine ning lahenduse andmine juurdepääsuteedele ja tehnovõrkudega varustamisele.  Planeerimisseaduse § 133 alusel esitati detailplaneeringu lahendus ametiasutustele kooskõlastamiseks ning isikutele (sh piirinaabrid) arvamuse avaldamiseks, kelle huve võib detailplaneering puudutada. Detailplaneering on kooskõlastatud lähtetingimustes nõutud ametiasutustega ning tehnovõrgu valdajatega.

 

Vastuvõtmine

Planeering võeti vastu ja saadeti avalikule väljapanekule Kambja vallavalitsuse 11.06.2020 korraldusega nr 1932.

 

Avalik väljapanek

Avalik väljapanek toimub ajavahemikul 06.-20.07.2020 asukohaga Kambja vallavalitsuse kantseleis aadressil Pargi tn 2, Ülenurme alevik, ning Kambja vallaveebis siinsel leheküljel.

 

Planeeringu dokumendid: