« Tagasi

Õssu küla Eerika tee 19 (28301:001:0106) detailplaneering

Algatamine

Kambja Vallavalitsuse poole pöördus Õssu küla Eerika tee 19 (28301:001:0106) kaasomanik detailplaneeringu algatamise ettepanekuga. Detailplaneeringuga tehakse ettepanek jagada Eerika tee 19 maaüksus kuueks elamukrundiks, millele on määratud ehitustingimused üksikelamute projekteerimiseks. Samuti on detailplaneeringuga lahendatud kruntide tehnovõrkudega varustamine ning juurdepääs. Detailplaneering on kooskõlas algatamise hetkel kehtinud Ülenurme valla üldplaneeringuga ning kooskõlastatud detailplaneeringu lähtetingimustes nimetatud riigiasutustega.

Kambja Vallavalituse 08.06.2018 korraldusega nr 453 otsustati algatada Õssu küla Eerika tee 19 detailplaneering ja kinnitada lähteülesanne ning mitte algatada keskkonnamõju strateegilist hindamist.
 

Vastuvõtmine

Kambja Vallavalitsuse 07.03.2019 korraldusega nr 966 võeti vastu ja suunati avalikule väljapanekule Õssu külas Eerika tee 19 kinnistu detailplaneering.
 

Väljapanek

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimus ajavahemikul 01.04 kuni 14.04.2019 Kambja vallamajas ja Kambja vallaveebis. Laekus ettepanekuid-arvamusi.
 

Dokumendid

Joonised:

Dokumendid digiallkirjastatud pakina: