Teated

Hajaasustuse programmi taotluste vastuvõtt

1. märtsil jõustus riigihalduse ministri 22.02.2018 määrus nr 14 „Hajaasustuse programm", mille alusel viiakse alates 2018. aastast ellu Hajaasustuse programmi.

Hajaasustuse programmi taotlusvoor on avatud 9. aprill kuni 11. juuni 2018

Taotluse koos kohustuslike lisadokumentidega saab esitada paberil Ülenurme vallamajja Ülenurme alevikus Pargi 2 ja Kambja vallamajja Kambja alevikus Kesk 2 või digitaalselt allkirjastatuna meilile vald@ylenurme.ee.

Taotlus tuleb esitada vallavalitsusse hiljemalt 11. juunil 2018.

Hajaasustuse programmi eesmärgiks on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele neis piirkondades.

Toetatakse kodumajapidamiste veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide ja juurdepääsuteedega seotud tegevusi. Juhul kui majapidamine ei ole elektrivõrguga liitunud, toetatakse ka autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi.

Toetust saavad taotleda hajaasustuse piirkonnas elavad füüsilised isikud, kes vastavad järgmistele nõuetele:

  • taotleja elab alaliselt selles majapidamises, millele ta toetust taotleb;
  • taotleja elukoht on ka rahvastikuregistri andmete kohaselt selles majapidamises, millele ta toetust taotleb (vähemalt alates 1. jaanuarist 2018);
  • taotlejal ei tohi taotluse esitamise hetkel olla riiklike või kohalike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud.

Projektil võib olla ka kaastaotleja(d). Kaastaotleja peab vastama taotlejaga samadele nõuetele.

Projekti ajalise kestuse arvestus algab toetuslepingu sõlmimisest ning projekt peab olema ellu viidud 2019. aasta 31. oktoobriks.

Oluline on, et projekti tulemus ei oleks poolik, vaid jõuaks tervikliku lahenduseni. Näiteks peab projekti lõpptulemusena olema joogivesi kättesaadav, juurdepääsutee olema kasutuskõlblik aastaringselt või peab olemas olema leibkonna vajadustele vastav elektrisüsteem.

Projekti maksimaalne toetus programmist on ühe majapidamise kohta 6500 eurot. Programmist eraldatud toetuseks loetakse ka ajavahemikus 2013–2017 hajaasustuse elektriprogrammist, hajaasustuse veeprogrammist ning hajaasustuse programmist saadud toetuse summa. Taotleja ja kaastaotleja oma- ja kaasfinantseering peab kokku moodustama vähemalt 33% projekti kuludest.

Taotlus koos lisadokumentidega esitatakse vallavalitsusele. Töid tohib alustada alles pärast seda, kui projekti osas on tehtud rahastamisotsus ning toetuse saajaga on sõlmitud toetusleping. Uuringud, projekteerimine, riigilõivud, notaritasud, teostusjoonised ja veenanalüüsid on teatud juhtudel abikõlblikud enne toetuslepingu sõlmimist.

Selleks, et Teie taotlus vastaks kehtestatud nõuetele, lugege enne taotluse koostamist kindlasti läbi programmdokument ja konsulteerige valla ametnikuga.

Kontaktisik vallavalitsuses:

 

Kambja vallamajas võtab taotlusi vastu:

 

 

Taotlusvorm ja dokumenid:

 

Vajalikud viited:

Abiks salvkaevu rajamisel

Abiks puurkaevu rajamisel

Veehaarde sanitaarkaitseala

Veeproovide võtmine kodus

 

Toetuse saajad eelmises voorus:

Toetuse saajad hajaasustuse programmist 2017. aastal