Teated

Projekteerimistingimuste andmine avatud menetluses

Tartu Arhitektuuribüroo esitas projekteerimistingimuste taotluse 1811002/01891 Kambja vallas Lemmatsi külas Lillemäe tn 12 ja Lillemäe tn 22 kinnistutele detailplaneeringus määratud tingimuste muutmiseks. Antud alal on kehtestatud Lillemäe maaüksuse detailplaneering.

Taotleja soovib liita kahel kinnistul planeeritud hooned üheks ridaelamuks.

Projekteerimistingimuste taotluses soovitakse hoonestusala nihutamist krundipiirini, et moodustada üks ridaelamu. Katusekaldeks soovitakse 0-17 kraadi ja katusekatteks rullmaterjali.

Projekteerimistingimuste väljastamine ei ole vastuolus õigusaktide, isikute õiguste või avaliku huviga ja ei muuda üldplaneeringut.

Vastavalt EhS § 31 lg 1 järgi korraldab Kambja Vallavalitsus projekteerimistingimuste andmise menetlus avatud menetlusena.

Projekteerimistingimuste eelnõu on avalikustatud kodulehel www.kambja.ee ning Kambja ja Ülenurme vallamajas (Kesk tn 2, Kambja alevik ning Pargi 2, Ülenurme alevik) ajavahemikul 12-23. märts 2018. Sel ajal on huvitatud isikutel võimalus projekteerimistingimuste eelnõu kohta väljendada oma arvamust. Kui tähtaja jooksul esitatakse ettepanekuid või vastuväiteid, sii skorraldatakse asja arutamiseks avalik istung 26.märtsil kell 11 Pargi tn 2, Ülenurme alevik.