Korraldatud jäätmevedu Ülenurme jäätmeveopiirkonnas

6.05.20

 

Kambja valla haldusterritooriumil loetakse jäätmeseaduse alusel kõik jäätmevaldajad korraldatud jäätmeveoga liitunuks.

Ülenurme vallaosa jäätmeveopiirkonnas toimub korraldatud jäätmevedu järgmistele jäätmeliikidele:

 • segaolmejäätmed.

Jäätmeveoteenust osutab AS Ragn-Sells. 

Klienditeenindus: https://www.ragnsells.ee/iseteenindus;

Tartu kontor
Aadress: Sepa 26, 51013 Tartu
Telefon: 6060439
E-post: tartu@ragnsells.com
Avatud E-R 8.00-17.00

 

Leping

Ragn-Sells AS on sõlminud jäätmevaldajate registrisse kantud jäätmevaldajatega (kinnistuomanikega) lepingud.

Kui teil puudub allkirjastatud leping, siis võtke ühendust AS Ragn-Sells klienditeenindusega lepingu vormistamiseks või edastage andmed kodulehe kaudu https://www.ragnsells.ee/e-leping/.

 

Miinimumpakett

 • Segaolmejäätmete veo minimaalne sagedus tiheasustusega ja/ või kompaktse hoonestusega aladel on üks kord nelja nädala jooksul ja hajaasustusaladel vähemalt üks kord 12 nädala jooksul.
 • Juhul, kui tiheasustusalal asuval kinnistul on tagatud biojäätmete kompostimine jäätmetekke kohas, võib olmejäätmeid regulaarselt veoks ära anda üks kord 12 nädala jooksul ja seda vallavalitsuse loal.
 • Jäätmete kogumiseks võib kasutada 80 – 4500 liitriseid mahuteid.
 • Vallavalitsuse loal erijuhul võib kinnistul kasutada ka kuni 50-liitriseid jäätmekotte, kui taaskasutatavad ja biolagunevad jäätmed kogutakse ülejäänud jäätmetest eraldi või kui teeolud ei võimalda veoringi tegeval raskeveokil ligi pääseda jäätmetekke kohani.
 • Tellimisel tühjendus teostatakse logistiliselt sobival päeval.

 

Veograafik

Teavitusega koos saatis AS Ragn-Sells uue veoperioodi veograafiku. Lisaks on graafikuid võimalik vaadata kodulehelt www.ragnsells.ee/graafik, iseteenindusest www.ragnsells.ee/iseteenindus. Ragn-Sells saadab oma klientidele ka e-kirjaga tühjenduspäeva meeletuletusi (eelduseks, et olete AS-le Ragn-Sells edastanud oma e-postiaadressi ja isikukoodi).
 

Konteineri paigaldus

Konteineri paigaldus lepingu esmasel sõlmimisel toimub tasuta. Rendikonteineri äratoomine korraldatud jäätmeveo lepinguperioodi lõppedes toimub tasuta (lisandub konteineri pesemistasu vastavalt mahuti suurusele). Muul ajal toimub mahuti äratoomine vastavalt hinnakirjale. Konteineri vahetamine teist tüüpi mahuti vastu on kogu korraldatud jäätmeveo perioodi jooksul tasuline.
 

Kogumisvahendid ja tühjendussagedused

Segaolmejäätmete veo minimaalne sagedus tiheasustusega ja/ või kompaktse hoonestusega aladel on üks kord nelja nädala jooksul ja hajaasustusaladel vähemalt üks kord 12 nädala jooksul. Juhul, kui tiheasustusalal asuval kinnistul on tagatud biojäätmete kompostimine jäätmetekke kohas, võib olmejäätmeid regulaarselt veoks ära anda üks kord 12 nädala jooksul ja seda vallavalitsuse loal.

 • Jäätmete kogumiseks kasutage nõuetele vastavaid kogumismahuteid. Jäätmete kogumismahuti peab olema kompaktne, terve ja korralikult suletav.
 • Mahutite lukustamise korral kindlustab jäätmevaldaja nende avamise tühjenduspäeval või tellib jäätmevedajalt eraldi teenusena luku avamise vastavalt kehtivale hinnakirjale.
 • Mahutite kõrvale pandud konteinerivälised pakendatud olmejäätmed viib jäätmevedaja ära ainult eelneva kliendipoolse tellimuse alusel. Mahutiväliste jäätmete korduval tekkimisel on jäätmevedajal õigus nõuda jäätmevaldajatelt tekkivale jäätmekogusele vastavate konteinerite kasutamist.

 

Kogumisvahendi asukoht

 • Jäätmevedajal on õigus teenust osutada ajavahemikus kella 6.00- 23.00-ni Selleks palume mahuti välja tuua hiljemalt tühjenduspäeva hommikuks kella 6-ks.
 • Palume tagada veopäeval konteineritele juurdepääs, tuues need jäätmeveoki peatumiskohale võimalikult lähedale.
 • Ligipääsuteed mahutitele peavad olema piisava kandevõimega ja tasased, talvisel ajal lumest puhastatud. 
 • Mahutid, mis ei ole käsitsi teisaldatavad, tuleb paigutada selliselt, et neid võiks tühjendada prügiveoautosse vahetult paiknemiskohast.
 • Käsitsi teisaldatavad ratastel väikekonteinerid võivad asuda kuni 10 m kaugusel veoki peatuskohast kõva kattega pinnasel või alusel. Kaugemal asuvate konteinerite puhul on jäätmevedajal õigus rakendada käsitranspordi tasu vastavalt hinnakirjale.
 • Konteinerite teisaldusmaa peab olema kõva kattega

 

Kuidas saada vabastust?

Kambja Vallavalitsus võib jäätmevaldaja erandkorras vabastada teatud tähtajaks korraldatud jäätmeveoga liitumisest, kui kinnistul ei elata või kinnistut ei kasutata. Liitumisest vabastamise aluseks on jäätmevaldaja vastav kirjalik taotlus ja otsuse vabastamise kohta teeb vallavalitsus ja edastab info nii jäätmevaldajale kui ka AS-le Ragn-Sells. Viimasel ei ole õigust ainuisikuliselt jäätmevaldajat vabastada korraldatud jäätmeveost.

Ühismahuti ja jäätmekoti kasutamise soovi korral tuleb samuti esitada vastav taotlus Kambja Vallavalitsusele.  Taotluse blanket.
 

Arved

 • Teenuste eest (ka tühisõidu eest) esitatud arvete maksetähtaeg on 14 kalendripäeva.
 • Kui klient tarbib teenuseid kuus vähem kui 5€ eest, siis AS Ragn-Sells jätab õiguse arve välja saata peale nimetatud summa (5 €) täitumist, kuid mitte harvem kui 1 kord aastas. Tagamaks arvete õigeaegset tasumist, soovitame sõlmida püsimaksekorralduse.
 • Juhul, kui veopäeval ei olnud jäätmemahutit määratud kohas, sellele oli juurdepääs takistatud või asukohta oli muudetud ilma jäätmevedajat teavitamata, mahutis olid mittevastavad jäätmed või mahuti oli tema mittekorrasolekust tingituna ohtlik tühjendamiseks, on jäätmevedajal õigus küsida tühisõidu tasu vastava mahuti tühjendushinna suuruses.
 • Vedaja võib peatada teenuse osutamise juhul kui jäätmevaldaja on jätnud tähtajaliselt tasumata osutatud teenuste eest esitatud arve ning jäätmevedaja poolt on jäätmevaldajale esitatud kordusarve ja hoiatus vedamise peatamise või võimaliku lõpetamise kohta. Võla tasumise korral on jäätmevedajal kohustus taastada teenuse osutamine jäätmevaldaja poolt esitatud teate alusel ilma lisatasu küsimata.

 

Iseteenindus

AS-i Ragn-Sells kodulehe www.ragnsells.ee Iseteeninduse kaudu on võimalik jälgida konteineri tühjendusgraafikut, arvete tasumist jm teenusega seonduvat. Iseteenindusse sisse logimine eeldab, et meie andmebaasis on teie isikukood. Kiireim viis iseteenindusega liitumiseks on edastada isikukood aadressile iseteenindus@ragnsells.com või helistada klienditeeninduse telefoninumbrile +372 60 60 439.
 

Hinnakiri

 


Ülenurme valla jäätmehoolduseeskiri (kehtib ainult Ülenurme jäätmeveopiirkonnas)