Teated

« Tagasi

Soinaste küla Rehepapi tee 10, Saia ja Saia park planeeringu väljapanek

Vallavalitsus algatas 10.01.2019.a korraldusega nr 849 Soinaste külas asuvate Rehepapi tee 10, Saia ja Saia park maaüksuste detailplaneeringu ning kinnitas lähteseisukohad. Sama korraldusega otsustati mitte algatada keskkonnamõju strateegilist hindamist.

Planeeringu eesmärgiks oli kaaluda ala elamumaa kruntideks jagamist ning kruntidele ehitusõiguse määramine korterelamute, ridaelamute, kahe korteriga elamute, ühe korteriga elamute ja abihoonete ning ärihoonete projekteerimiseks ja püstitamiseks. Planeeritav tegevus on kooskõlas kehtiva Kambja valla üldplaneeringuga endise Ülenurme valla territooriumi osas. Rehepapi tee 10 osas ei ole kehtivat detailplaneeringut. Saia ja Saia park maaüksuste osas kehtib Soinaste külas asuva Saia, Johannese I, Johannese -2, -3, -4 ja Johannese -6 kinnistute ja lähiala detailplaneering (kehtestatud Ülenurme Vallavolikogu 26.03.2013.a otsusega nr 15).

Detailplaneering on kooskõlastatud lähtetingimustes nõutud ametiasutustega ning tehnovõrgu valdajatega. Lisaks on väljapanekule suunatud esitatud arvamused ja Kambja Vallavalitsuse seisukohad esitatud arvamustele.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub ajavahemikul 25.02.2020 kuni 10.03.2020 Kambja vallamajas aadressiga Pargi 2 Ülenurme alevik ning Kambja vallaveebis.