« Tagasi

Juhis COVID-19 haigetele ja haigega koos elajatele-lähikontaktsetele

Piirangud haigele 

Isikul, kellel on diagnoositud COVID-19 haigus, on keelatud alates diagnoosimisest kuni tervenemiseni lahkuda oma elukohast või püsivast viibimiskohast. Elukoha või püsiva viibimiskohana mõistetakse ka varjupaiga- ja turvakoduteenuse osutamise kohta. Isiku tervenemise üle otsustab arst.

Piirang ei kehti, kui isik on saanud tervishoiutöötaja või politseiametniku korralduse elukohast või püsivast viibimiskohast lahkumiseks, tervishoiutöötaja suunamisel tervishoiuteenuse saamiseks või isiku elu või tervist ohustava hädajuhtumi korral.

 

Piirangud lähikondsele

Isikul, kes elab koos, viibib püsivalt samas viibimiskohas või on muul viisil olnud lähikontaktis isikuga, kellel on diagnoositud COVID-19 haigus, on keelatud oma elukohast või püsivast viibimiskohast lahkuda 14 kalendripäeva jooksul viimasest lähikontaktis olemisest arvates, välja arvatud juhul, kui tal puuduvad COVID-19 haiguse sümptomid, isik jälgib oma tervist tähelepanelikult, järgib valitsuse või terviseameti kehtestatud meetmeid võimaliku nakkushaiguse leviku tõkestamiseks ja võtab kasutusele kõik võimalikud meetmed nakkushaiguse leviku tõkestamiseks ning kui esinevad järgmised asjaolud:

  •   kui isik on saanud tervishoiutöötaja või politseiametniku korralduse elukohast või püsivast viibimiskohast lahkumiseks;
  •   kui isik lahkub oma elukohast või püsivast viibimiskohast tervishoiutöötaja suunamisel tervishoiuteenuse saamiseks või isiku elu või tervist ohustava hädajuhtumi korral;
  •   kui isik on tervishoiutöötaja, kes tööandja otsusel täidab edasilükkamatuid tööülesandeid;
  •   kui isik on isik, kes tööandja otsusel ja terviseameti nõustamisel täidab edasilükkamatuid tööülesandeid ning kelleta ei oleks võimalik või oleks tõsiselt häiritud riigi või kohaliku omavalitsuse üksuse ülesande täitmine ning nimetatud isik on elutähtsa teenuse toimepidevuse tagaja, siis võib ta täita edasilükkamatuid tööülesandeid üksnes tööandja otsusel ja viimase kirjalikult põhjendatud ettepanekul ning hädaolukorra seaduse §-s 36 nimetatud asutuse või kohaliku omavalitsuse üksuse kooskõlastusel ja terviseameti nõustamisel;
  •   kui isik hangib elukoha või viibimiskoha läheduses igapäevaseks toimetulekuks hädavajalikku põhjusel, et muul viisil ei ole see võimalik;
  •   kui isikul on välistatud igasugune kontakt temaga samas elukohas elava või viibimiskohas viibiva COVID-19 haiguse diagnoosiga isikuga;
  •   kui ta viibib õues ja väldib täielikult kontakti teiste inimestega.

 

Piirangut ei kohaldata:

  1.   kui isik on teinud mitte varem kui 10. kalendripäeval terviseameti tuvastatud viimasest lähikontaktis olemisest arvates COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse SARS-CoV-2 testi ning selle testi tulemus on olnud negatiivne;
  2.   kui arst on tunnistanud isiku nakkusohutuks;
  3.   kui piirangu kohaldamata jätmise on otsustanud terviseamet.

Kehtestatud nõuete üle teeb järelevalvet terviseamet, kaasates vajaduse korral ametiabi korras politsei- ja piirivalveameti.

 

Vabariigi Valitsuse korraldus