Ehitusteave- ja load

1.02.17

Hoone püstitamine, ümberehitamine ja laiendamine

Üldjuhul on uue hoone püstitamiseks vajalik detailplaneering.

Juhul kui kavandatud ehitis sobitub mahuliselt ja otstarbelt väljakujunenud keskkonda, on võimalik ehitusõigust määrata projekteerimistingimustega.

Abihoone püstitamine

Abihoone, mille ehitisealune pindala on 20–60 m2 ja kõrgus kuni 5 m (nt kuur, garaaž, varjualune jms), püstitamiseks on vajalik esitada kohalikule omavalitsusele ehitusteatis ja -projekt.

Köetava ehk sisekliima tagamisega abihoone ehitisealuse pindalaga 20–60 m2  (nt saun) abihoone püstitamiseks koostatud ehitusprojekt peab vastama majandus- ja taristuministeeriumi määrusega kehtestatud nõuetele.

Piirdeaiad

Piirdeaia või värava, mille ehitamisega kaasnevad kaevetööd, rajamisel tuleb esitada ehitusteatis- ja projekt.

Kõik rajatised

Tabel hoone-rajatise ehitusteatise, ehitusprojekti ja ehitusloa kohustuslikkuse kohta

Tabel hoone-rajatise kasutusteatise, ehitusprojekti ja kasutusloa kohustuslikkuse kohta