« Tagasi

Soinaste küla Põllu maaüksuse detailplaneering

 

Algatamine

Põllu maaüksuse omanikud esitasid detailplaneeringu algatamise ettepaneku, millega soovivad planeeringualale moodustada elamumaa sihtotstarbega krunte.

Kambja Vallavolikogu on 13.11.2018 otsusega nr 51 kehtestanud Kambja valla üldplaneeringu endise Ülenurme valla osa kohta, millega on esitatud detailplaneeringu algatamise ettepanek kooskõlas.

Kambja vallavalitsuse 24. jaanuar 2019 korraldusega nr 883 algatati Soinaste külas asuva Põllu maaüksuse detailplaneering, kinnitati detailplaneeringu lähteseisukohad ning otsustati mitte algatada keskkonnamõju strateegilist hindamist.

Planeeringu eesmärgiks on kaaluda võimalust Põllu maaüksusele üksikelamute, kaksikelamute, ridaelamute ja abihoone rajamiseks (ehitusõiguse ja arhitektuursete tingimuste määramine), maaüksuse sihtotstarbe muutmine elamumaaks ning lahenduse andmiseks tehnovõrkudega varustamiseks, juurdepääsuteede rajamiseks, haljastuse rajamiseks ning tingimused detailplaneeringu elluviimiseks. Planeeringuala suurus on ca 5,9 ha.

Planeerimisseaduse § 133 alusel esitati detailplaneeringu lahendus ametiasutustele kooskõlastamiseks ning isikutele (sh piirinaabrid) arvamuse avaldamiseks, kelle huve võib detailplaneering puudutada. Detailplaneering on kooskõlastatud lähtetingimustes nõutud ametiasutustega ning tehnovõrgu valdajatega.

Arvamuse avaldamiseks määrati tähtaeg milleks oli 21.09.2020. Piirinaabrid esitasid oma arvamused detailplaneeringu lahenduse kohta. Kahe piirinaabri arvamuse kohaselt nõustuti detailplanneringu lahendusega. Lisaks esitati veel viie isiku arvamusi-ettepanekuid-seisukohti detailplaneeringu lahendusele. Kambja vallavalitsus ei võtnud esitatud arvamusi arvesse kuna arvamused ei kuulu planeeringuga lahendatavate ülesannete hulka ning osasid ettepanekuid ei ole võimalik teostada. Vallavalitsus leidis, et pärast arvamuste avaldamise protsessi on mõistlik jätkata planeeringu menetlemisega. Samuti suunatakse avalikule väljapanekule arvamuste avaldamise faasis esitatud arvamused koos valla seisukohtadega.

Vastuvõtmine

Kambja vallavalitsuse 25.03.2021 korraldusega nr 2731 võeti vastu Soinaste külas asuva Põllu maaüksuse detailplaneering ja korraldatakse detailplaneeringu avalik väljapanek.

Avalik väljapnek

 Planeeringuga saab tutvuda väljapaneku ajal 15.–29.04.2021 Kambja vallavalitsuse kantseleis (Pargi 2, Ülenurme) või Kambja vallaveebis siinsel leheküljel.

 

Arvamuse avaldamiseks: