« Tagasi

Soinaste küla Põllu maaüksuse detailplaneering

 

Algatamine

Põllu maaüksuse omanikud esitasid detailplaneeringu algatamise ettepaneku, millega soovivad planeeringualale moodustada elamumaa sihtotstarbega krunte.

Kambja Vallavolikogu on 13.11.2018 otsusega nr 51 kehtestanud Kambja valla üldplaneeringu endise Ülenurme valla osa kohta, millega on esitatud detailplaneeringu algatamise ettepanek kooskõlas.

Kambja Vallavalitsus 24. jaanuar 2019 korraldusega nr 883 algatati Soinaste külas asuva Põllu maaüksuse detailplaneering, kinnitati detailplaneeringu lähteseisukohad ning otsustati mitte algatada keskkonnamõju strateegilist hindamist.

Planeeringu eesmärgiks on kaaluda võimalust Põllu maaüksusele üksikelamute, kaksikelamute, ridaelamute ja abihoone rajamiseks (ehitusõiguse ja arhitektuursete tingimuste määramine), maaüksuse sihtotstarbe muutmine elamumaaks ning lahenduse andmiseks tehnovõrkudega varustamiseks, juurdepääsuteede rajamiseks, haljastuse rajamiseks ning tingimused detailplaneeringu elluviimiseks. Planeeringuala suurus on ca 5,9 ha.

 

Arvamuse avaldamiseks: