Ehitusteatise esitamine

27.06.17

Toimingu üldandmed

Kirjeldus

Ehitusteatis esitatakse kohaliku omavalitsuse üksusele, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.

Ehitusteatise esitamise kohustuslikkus on toodud allolevas tabelis:

Tabel hoone-rajatise ehitusteatise, ehitusprojekti ja ehitusloa kohustuslikkuse kohta

Vallavalitsusel on põhjendatud juhul õigus nõuda ehitusteatise esitamist ehitise kohta, mis ei sisaldu antud tabelis. Ehitusteatise esitamist võib nõuda, kaaludes ehitise ohtlikkust, mõju avalikule ruumile ja isikute õigustele ning võrreldes seda tabelis sisalduvate sarnaste näitajatega.

Kui ehitusloakohustusliku ehitise ehitusprojekt sisaldab ehitisi, mille ehitamisest peab teavitama, siis asendab ehitusteatist ehitusluba.

Ehitusteatis tuleb esitada vähemalt kümme päeva enne ehitise ehitamise alustamist. 
 

Kestvus

Kui vallavalitsus ei teavita ehitusteatise esitajat kümne päeva jooksul pärast ehitusteatise esitamist vajadusest ehitusteatises esitatud andmete täiendavaks kontrollimiseks, siis võib alustada ehitamist.

 

Õigusaktid

 

Vastutav ametnik

@Ehitusnõunik


Taotlemine elektrooniliselt

Nupule vajutamisel sisenete ehitisregistrisse. Teie isik tuvastatakse teenuse kasutamiseks sisselogimisel. Vajalik on ID-kaart või Mobiil-ID ja nende PIN1- ja PIN2-paroolid.  Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada. 


 


Taotlemine pabervormil

Vajalikud sammud:

Täitke taotluse vorm paberkandjal.

Blanketi  saab veebilehelt või  Kambja vallamajast. 

 

Vajaminevad dokumendid:

  • Isikut tõendav dokument

 

Vormid: