Ehitusloa taotlus

Toimingu üldandmed

Kirjeldus

Kui on olemas detailplaneering- ja/või projekteerimistingimused, siis saab nende alusel loodud ehitusprojektiga taotleda ehitusluba.

Ehitusluba annab õiguse ehitada ehitist, mis vastab ehitusloa andmise aluseks olevale ehitusprojektile.

Tabel hoone-rajatise ehitusteatise, ehitusprojekti ja ehitusloa kohustuslikkuse kohta

Ehitusloa annab vallavalitsus, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.

Ehitusloa taotlus ja sellega seonduvad dokumendid esitatakse vallavalitsusele elektrooniliselt ehitisregistri kaudu. Kui ehitusloa taotlust ja sellega seonduvaid dokumente ei ole võimalik esitada ehitisregistri kaudu, esitatakse need vallavalitsusele, kes kannab andmed ehitisregistrisse.

Koos ehitusloa taotlusega esitatakse nõuetele vastav ehitusprojekt. Kui ehitusprojekti nõuetele vastavuse kontrollimiseks on tehtud ekspertiis, esitatakse ka ekspertiisiakt.

Vallavalitsus kontrollib ehitusloa taotluse saamisel selle nõuetele vastavust. Kui ehitusloa andmine on ilmselgelt võimatu, jätetakse taotlus läbi vaatamata ja tagastatakse see koos põhjendusega.

Ehitusluba antakse, kui esitatud ehitusprojekt vastab õigusaktides sätestatud nõuetele, eelkõige detailplaneeringule või projekteerimistingimustele ning ehitisele ja ehitamisele esitatud nõuetele. Seaduses sätestatud juhul peab ehitis vastama riigi või kohaliku omavalitsuse eriplaneeringule.

Vallavalitsus otsustab keskkonnamõju hindamise algatamise vajaduse.

Ehitusloa kõrvaltingimusena võib eelkõige sätestada:

  1. ehitusloa kehtivusaja piiramise ajutise ehitise lammutamise tähtajaga;
  2. ehitusloa muutmise võimaluse seoses samale kinnisasjale antud mitme ehitusloa kehtivusega;
  3. ehitusloa tähtaja muutmise võimaluse;
  4. võimaluse sama ehitist korduvalt paigaldada samasse asukohta või ehitusloas piiritletud alale ilma ehitusteatist või -luba esitamata;
  5. ehitise või ehitamise keerukusest tulenevad lisatingimused ehitamiseks või
  6. ehitusprojekti ekspertiisi tegemise.

 

Kestvus

Põhjendatud juhul on vallavalitsusel õigus nõuda ehitusuuringute tegemist või olemasolevate uuringute täpsustamist. Uuringute tulemusi tuleb arvestada ehitusprojekti koostamisel.

Vallavalitsus annab ehitusloa 30 päeva jooksul taotluse esitamise päevast arvates; kooskõlastamiseks või arvamuse avaldamiseks kuni kümme päeva.

Menetlusse kaasatakse kinnisasja omanik, kui taotlust ei ole esitanud omanik, ja vajaduse korral kinnisasjaga piirneva kinnisasja omanik.

Vajaduse korral esitab vallavalitsus ehitusloa eelnõu:

  1.  kooskõlastamiseks asutusele, kelle õigusaktist tulenev pädevus on seotud ehitusloa taotluse esemega;
  2.  arvamuse avaldamiseks asutusele või isikule, kelle õigusi või huve võib ehitis või ehitamine puudutada.

Kui ehitusloa eelnõu kohta on kooskõlastamise või arvamuste avaldamise käigus esitatud märkusi, võtab vallavalitsus need asjakohaselt arvesse või põhjendab nende arvestamata jätmist. Ehitusluba antakse elektrooniliselt ehitisregistrisse.

Kui kooskõlastaja või arvamuse andja ei ole kümne päeva jooksul ehitusloa eelnõu saamisest arvates kooskõlastamisest keeldunud või arvamust avaldanud ega ole taotlenud tähtaja pikendamist, loetakse ehitusloa eelnõu kooskõlastaja poolt vaikimisi kooskõlastatuks või eeldatakse, et arvamuse andja ei soovi ehitusloa eelnõu kohta arvamust avaldada, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.

 

Õigusaktid

 

Vastutav ametnik

@Ehitusnõunik


Taotlemine elektrooniliselt

Nupule vajutamisel sisenete ehitisregistrisse. Teie isik tuvastatakse teenuse kasutamiseks sisselogimisel. Vajalik on ID-kaart või Mobiil-ID ja nende PIN1- ja PIN2-paroolid.  Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada. 


 


Taotlemine pabervormil

Vajalikud sammud:

Täitke taotluse vorm paberkandjal. Blanketi  saab veebilehelt või  Kambja vallamajast. 

 

Vajaminevad dokumendid:

  • Isikut tõendav dokument
  • Ehitusprojekt

 

Vormid: