Algatatud planeeringud

« Tagasi

Tõrvandi alevikus asuva Tõrvandi keskusala detailplaneering

 

 

Algatamine

Detailplaneeringust huvitatud isikuks on Kambja vallavalitsus. Planeeringu eesmärk on kaaluda võimalust Tõrvandi alevikus asuvatele Tennisehalli (kü tunnus 94901:007:1645), Ringtee 1a (kü tunnus 94901:007:1168), Pargi (kü tunnus 94901:007:1749), Ringtee 19 (kü tunnus 94901:007:1157), Kohviku (kü tunnus 28301:001:0147) ja osaliselt Ringtee J5 (kü tunnus 28301:001:0181), Ringtee J13 (kü tunnus 94901:001:0660), Ringtee lõik 1 (kü tunnus 28203:001:0216) ja Aia tänava lõik 1 (kü tunnus 94901:001:0563) maaüksustele valla keskuse rajamist. Keskusalale planeeritakse multifunktsionaalne vallakeskuse hoone (vallamaja + kõrvalfunktsioonid), koolimaja (võimalusel siduda olemasoleva Tõrvandi spordihoonega) ning teised ühiskondlikud hooned ja rajatised (nt lipuväljak, spordirajatised, virgetusalad jne). Lisaks tuleb planeeringuga anda lahendus tehnovõrkudega varustatusele, juurdepääsudele, haljastusele ja heakorrale.

Detailplaneeringu algatajaks, koostamise korraldajaks ja kehtestajaks on Kambja vallavalitsus.

Vastavalt kehtivale Kambja valla üldplaneeringule endise Ülenurme valla territooriumil on maa-ala maakasutuse juhtfunktsiooniks määratud üldkasutatav ala ning puhkeala hoonete ehitamise õigusega. Planeeringuala suurus on ca 7,7 ha. Planeeringu koostamise eesmärgid on kooskõlas kehtiva Kambja valla üldplaneeringuga endise Ülenurme valla territooriumil.


Detailplaneering algatati ja lähteseisukohad kinnitati Kambja vallavalitsuse 20.02.2020 korraldusega nr 1704 „Tõrvandi alevikus asuva Tõrvandi keskusala detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine".