Algatatud planeeringud

« Tagasi

Reola küla Varese maaüksuse (94901:009:0395) ja lähiala detailplaneering

 

Algatamine

Varese maaüksuse omanik Meander Kinnisvara OÜ (reg kood 14283208) esindaja Karl Jakobson esitas taotluse detailplaneeringu algatamiseks Reola külas asuvale Varese maaüksusele (kü tunnus 94901:009:0395).

Planeeringu eesmärgiks on kaaluda võimalust muuta maaüksuse sihtotstarvet maatulundusmaast äri- ja tootmismaaks ning ehitusõiguse ning arhitektuursete tingimuste määramist äri- ja tootmishoonete projekteerimiseks ja ehitamiseks. Lisaks anda lahendus planeeringuala tehnovõrkudega varustamiseks, juurdepääsude rajamiseks, parkimiskorralduse lahendamiseks, haljastuse ja heakorra lahendamiseks ning tingimused detailplaneeringu elluviimiseks.

Varese maaüksuse olemasolev maakasutuse sihtotstarve on 100% maatulundusmaa. Detailplaneeringu algatajaks, koostamise korraldajaks ja kehtestajaks on Kambja vallavalitsus. Kehtiva Kambja valla üldplaneeringu endise Ülenurme valla territooriumil kohaselt on planeeritava ala maakasutuse juhtfunktsiooniks määratud äri- ja tootmismaa. Planeeringualale on juurdepääs tagatud olemasoleva kohaliku Reola - Lennuvälja tee kaudu. Planeeritava ala pindala on 3,27 ha (planeeringu koostamisel võib planeeringuala pind muutuda).

Reola külas asuva Varese maaüksuse (kü tunnus 94901:009:0395) ja lähiala detailplaneering on algatatud ja lähteseisukohad kinnitatud ning keskkonnamõju strateegilise hindamine mittealgatatud Kambja vallavalitsuse 06.082020 korraldusega nr 2060.