Algatatud planeeringud

« Tagasi

Räni aleviku Aida maaüksuse (kü tunnus 94901:005:1119) ja lähiala (Kivimetsa tee) detailplaneering

 

Algatamine

Aida maaüksuse omanik Greenpoint OÜ (reg kood 11377794) esindaja esitas taotluse detailplaneeringu algatamiseks Räni alevikus asuval Aida maaüksusel (kü tunnus 94901:005:1119). Planeeringu eesmärk on kaaluda võimalust 100% maatulundusmaa sihtotstarbega Aida maaüksusest elamumaa kruntide moodustamist ning ehitusõiguse määramist, üksikelamute, kahe korteriga elamute, ridaelamute ja abihoonete projekteerimiseks ja ehitamiseks. Planeeringuga tuleb anda lahendus juurdepääsudele, parkimiskorraldusele, tehnovõrkudega varustamisele, haljastusele (sh sotsiaalmaa krundi moodustamine) ja heakorrale. Planeeringulahendus peab sobima piirkonnas väljakujunenud krundistruktuuri, hoonestuslaadi ning arhitektuursete põhimõtetega.

Detailplaneeringu algatajaks, koostamise korraldajaks ja kehtestajaks on Kambja Vallavalitsus. Vastavalt Kambja valla kehtivale üldplaneeringule endise Ülenurme valla territooriumil on maa-ala maakasutuse juhtfunktsiooniks määratud elamumaa. Samuti on planeeringuala lähialale määratud elamumaa maakasutuse juhtfunktsioon. Planeeringualale on juurdepääs tagatud olemasolevalt Kivimetsa teelt. Kuna olemasolev Kivimetsa tee on liiga kitsas ning teemaa ulatuses ei ole transpordimaa krunte moodustatud, on planeeringuala laiendatud Kivimetsa teele Viljandi maanteest kuni Viirpuu tänavani. Planeeringuala suurus on ca 8 ha. Planeeringu koostamise eesmärgid on kooskõlas kehtiva Kambja valla üldplaneeringuga endise Ülenurme valla territooriumil.

Räni alevikus asuva Aida maaüksuse (kü tunnus 94901:005:1119) ja lähiala (Kivimetsa tee) detailplaneering algatati ning lähteülesanne kinnitati Kambja Vallavalitsuse  03.10.2019 korraldusega nr 1399.