Algatatud planeeringud

« Tagasi

Õssu küla Joonase, Priidu ja Epu maaüksuste detailplaneering

 

Algatamine

Kambja Vallavalitsusele on esitatud Õssu külas asuvate Joonase, Priidu ja Epu maaüksuste detailplaneeringu algatamise ettepanek, millega soovitakse planeeringualale määrata ehitustingimused äri- ja tootmishoone rajamiseks.

Kambja valla endise Ülenurme valla territooriumi osa kohta koostatud üldplaneeringuga on detailplaneeringu algatamise ettepanek kooskõlas. Üldplaneeringus on käsitletav ala määratud äri- ja büroohoonete ning erinevat liiki keskkonnaohutu tootmistega seotud hoonete rajamiseks.

Kambja Vallavalitsuse 14.02.2019 korraldusega nr 920 algatati Õssu külas asuvate Joonase, Priidu ja Epu maaüksuste detailplaneering, kinnitati detailplaneeringu lähteseisukohad ning otsustati mitte algatada detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilist hindamist.