Algatatud planeeringud

Külitse aleviku Haage tee 29 maaüksuse (94901:005:0771) ja lähiala detailplaneering

 

Algatamine

Haage tee 29 maaüksuse omanik OÜ Springday (reg kood 14379055) esindaja Meelis Lokk esitas Kambja Vallavalitsusele taotluse detailplaneeringu algatamiseks Külitse alevikus asuvale Haage tee 29 maaüksusele (katastriüksuse tunnus 94901:005:0771).

Planeeringu eesmärgiks on kaaluda võimalust Haage tee 29 maaüksuse jagamine 8 eraldiseisvaks krundiks ning ehitusõiguse määramine olemasoleva hoone osaliseks lammutamiseks ja sihtotstarbe muutmiseks ning ehitusõiguse määramine päikeseelektrijaama(de) rajamiseks ning anda lahendus kruntide tehnovõrkudega varustamiseks, juurdepääsuteede rajamiseks, haljastuse rajamiseks ning tingimused detailplaneeringu elluviimiseks.

Haage tee 29 krundi maakasutuse olemasolev sihtotstarve on 100% tootmismaa. Detailplaneeringu algatajaks, koostamise korraldajaks ja kehtestajaks on Kambja Vallavalitsus. Vastavalt kehtivale Kambja valla üldplaneeringule endise Ülenurme valla territooriumil on maa-ala maakasutuse juhtfunktsiooniks määratud nn valge ala ehk säilib olemasolev maakasutuse funktsioon. Planeeringualale on juurdepääs tagatud olemasolevalt Külitse järve riigiteelt nr 22194.

Planeeringuala suurus on ca 1,9 ha. Planeeringu koostamise eesmärgid on kooskõlas kehtiva Kambja valla üldplaneeringuga endise Ülenurme valla territooriumil. Planeeringule on kohustuslik koostada keskkonnamõjude eelhinnang, mis tuleb esitada enne detailplaneeringu vastuvõtmist ning mille tulemusel koostatakse korraldus kas keskkonnamõjude strateegiliseks hindamiseks või mitte.

Kambja Vallavalitsuse 14.11.2019 korraldusega nr 1490 algatati Külitse alevikus asuva Haage tee 29 maaüksuse ja lähiala detailplaneering ning lähteseisukohad.